Ładowanie strony.... Proszę czekać.

Regulamin

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – A4 Studio, Maria Borowiecka z siedzibą w 32-800 Brzesko, ul. Tad. Kościuszki 1, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 869-126-54-54, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: esklep.studioa4.pl.pl.

 3. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

 4. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.

 5. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.

 6. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.

 7. Regulamin – Regulamin tego Sklepu.

 8. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

 2. Użytkownik nie będący osobą, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

 3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

 5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, ,w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu jest zabronione.

REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji

 1. Zawarcie Umowy bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu,

  2. akceptacji Regulaminu.

 2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest uprawniona do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji).

 3. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

 4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy.

 5. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik może dokonywania zamówień w Sklepie w ciągu 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z wyjątkiem przerw technicznych.

 2. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza zakupić. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub ich usuwanie.

 3. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia służy do określenia:

  1. adresu dostawy,

  2. sposobu dostawy,

  3. sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

  Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany w formularzu.

 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy.

 5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

 6. Intensywność oraz nasycenie kolorów nadruku na koszulkach może nieznacznie różnić się od przedstawionego na grafice ( w przypadku naszych projektów), w zdjęcia przesłane przez klienta nie ingerujemy oraz nie gwarantujemy wyraźnego, żywego nadruku.

ZAPŁATA CENY

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie.

 2. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

DOSTAWA

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.

 2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

 3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

 4. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca ustali z Nabywcą inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie.

 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania np. właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

 3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, dostęp do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych.

 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych.

 5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

 2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,

  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,

  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

 3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

 4. Prosimy o sprawdzenie towaru w chwili jego odbioru. Jeżeli nie ma możliwości sprawdzenia go należy zaznaczyć towar nie sprawdzony przy kurierze(dostawcy) i po stwierdzeniu uszkodzeń prosimy skontaktować się z dostawcą w celu sporządzenia protokołu szkody, a nastepnie odesłanie go do nas Pocztą lub na e-mail.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

 1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 4 lit. a poniżej.

 2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.

 3. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.

 4. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe:

  1. gdy świadczenie usługi rozpoczęto – za zgodą Nabywcy – przed upływem 10-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 1,

  2. po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru zawierającego nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych,

  3. w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie jest wyłącznie uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym,

  4. w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

  5. w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

  6. w przypadku dostarczania prasy,

  7. w przypadku zakupu usług w zakresie gier hazardowych.

 5. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

 6. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp. której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu.

 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

 3. W przypadku, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail przypisany do konta.

 4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym.

 5. Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.

 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 7. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 2014-11-05

TRWA ŁADOWANIE SZABLONU PROSZĘ CZEKAĆ